دۇيسەنبى, 6 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 629. جازىلعاندار — 46. قايتىس بولعاندار — 6

2019 اقپان

28 اقپان, 2019 ساعات 14:52

مەتسەنات ستۋدەنت جاستارعا شاكىرتاقى تاعايىندادى

اينۇر نۇرلانقىزى 1391

28 اقپان, 2019 ساعات 13:28

تەلەديدار حالىقتى، حالىق تەلەديدارشىلاردى تاربيەلەۋى ءتيىس

ەركىن جاپپاسۇلى 1983

28 اقپان, 2019 ساعات 13:22

قازاقتىڭ ۇلتتىق جازۋى تۋرالى ەكى اۋىز ءسوز

ءابىل-سەرىك الياكپار 2156