جۇما, 25 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107590. جازىلعاندار — 102360. قايتىس بولعاندار — 1699

2019 قاڭتار

3 قاڭتار, 2019 ساعات 16:58

ساياسي ەليتانىڭ ساتقىن بولعانىن مويىندايتىن ۋاقىت كەلدى

مامبەت قويگەلدى 14485

3 قاڭتار, 2019 ساعات 15:45

ءاننىڭ اتىن ۇرلاۋ – قىلمىسقا بارابار ءىس

مۇحتار شاحانوۆ 5106

3 قاڭتار, 2019 ساعات 14:06

قازاقتىڭ "وبالى"

سەرىك ابىكەنۇلى 5661

3 قاڭتار, 2019 ساعات 11:08

مۇنايدىڭ باعاسى ءوستى

Abai.kz 1976

3 قاڭتار, 2019 ساعات 10:59

قازاعى جوق قازاقستان قۇراماسى...

قۋانىش قاپپاس 3759