بەيسەنبى, 2 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2018 شىلدە

6 شىلدە, 2018 ساعات 08:35

اقتاۋدان اەس-ءتى الاستاعان اعالار

مۇرات جەتەكباي 3531

5 شىلدە, 2018 ساعات 14:26

قىلاۋ (اڭگىمە)

سايىن مۇراتبەكوۆ 7291

5 شىلدە, 2018 ساعات 12:34

سول «قۇداي» قازاق بولسا، ءوز ۇلتىنا نەگە ءوش؟..

جۇماش كوكبورى 4648

5 شىلدە, 2018 ساعات 12:12

بىزدە نەگە ءبىر زاڭعا ءبىر زاڭ قايشى؟

اياتجان احمەتجانۇلى 2965