دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2018 شىلدە

10 شىلدە, 2018 ساعات 14:03

ال قۋانىڭىزدار وسكەمەندىكتەر!

ءادىل سايلاۋبەك 3254

10 شىلدە, 2018 ساعات 14:00

قاشانعا سوزىلار دەيسىز؟

روزا بەكەتاەۆا 1815

10 شىلدە, 2018 ساعات 13:18

ءبىر-اق كۇندە 26 كوشەگە استانا اتاۋىن بەرىپ تاستادىق...

ءشارىپحان قايسار 2435

10 شىلدە, 2018 ساعات 12:03

بۋراباي تۋرالى اڭىز

اسەل قارجاۋباي 16955

10 شىلدە, 2018 ساعات 11:47

دالا شونجارلارى بولىستىق مانساپقا نەگە ۇمتىلدى؟

ءومىر شىنىبەكۇلى 1957