سارسەنبى, 28 اقپان 2024

2018 ءساۋىر

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:34

"ساگينتاەۆتىڭ" باقىتى – بۇكىل قازاقتىڭ باقىتى ەمەس

مىرزان كەنجەباي 4702

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 11:11

جەرىندە بوتەن ەلدىڭ 5 اسكەري بازاسى بار ەل قانشالىقتى تاۋەلسىز؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 9911

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 11:05

بولمايتىن توبەلەسكە ماقاتاەۆتى تورەشى ەتپەڭىزدەر!

قانات ابىلقايىر 6270

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:37

ۇلتتىڭ ۇلى تۇلعالارىنىڭ ارۋاعىنا تيىسپەيىك

مارات توقاشباەۆ 5800

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:32

جوشى حانعا يە بولايىق!

ازكەن التاي 10287

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:17

قازاقتىڭ ءتىلى كىم كورىنگەننىڭ ەرمەگى بولماۋى كەرەك!

ديدار نۇرجىگىت 6057