جەكسەنبى, 31 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5220. قايتىس بولعاندار — 38

2018 ءساۋىر

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:59

اركىم وقۋلىق جاز­عىش بولىپ كەتتى...

مىرزاتاي جولداسبەكوۆ 2454

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:34

"ساگينتاەۆتىڭ" باقىتى – بۇكىل قازاقتىڭ باقىتى ەمەس

مىرزان كەنجەباي 2926

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 11:11

جەرىندە بوتەن ەلدىڭ 5 اسكەري بازاسى بار ەل قانشالىقتى تاۋەلسىز؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 7620

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 11:05

بولمايتىن توبەلەسكە ماقاتاەۆتى تورەشى ەتپەڭىزدەر!

قانات ابىلقايىر 4386

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:37

ۇلتتىڭ ۇلى تۇلعالارىنىڭ ارۋاعىنا تيىسپەيىك

مارات توقاشباەۆ 3889

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:32

جوشى حانعا يە بولايىق!

ازكەن التاي 5709