سەنبى, 28 قاڭتار 2023

2018 ءساۋىر

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:34

"ساگينتاەۆتىڭ" باقىتى – بۇكىل قازاقتىڭ باقىتى ەمەس

مىرزان كەنجەباي 4284

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 11:11

جەرىندە بوتەن ەلدىڭ 5 اسكەري بازاسى بار ەل قانشالىقتى تاۋەلسىز؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 9390

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 11:05

بولمايتىن توبەلەسكە ماقاتاەۆتى تورەشى ەتپەڭىزدەر!

قانات ابىلقايىر 5781

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:37

ۇلتتىڭ ۇلى تۇلعالارىنىڭ ارۋاعىنا تيىسپەيىك

مارات توقاشباەۆ 5368

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:32

جوشى حانعا يە بولايىق!

ازكەن التاي 9306

3 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:17

قازاقتىڭ ءتىلى كىم كورىنگەننىڭ ەرمەگى بولماۋى كەرەك!

ديدار نۇرجىگىت 4938