سەنبى, 6 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12312. جازىلعاندار — 6903. قايتىس بولعاندار — 52

2018 ءساۋىر

5 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:50

پۋتين ادام ەمەس

دۋمان بىقاي 4763

5 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:46

ورىستىڭ ەلشىسىن ولتىرگەن گۇلەن بە؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 2332

5 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:43

اۋىس-ءتۇيىس: كىمدەر كەلدى، كىمدەر كەتتى؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 3701

5 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:36

ءتىل بىلمەستىك نەگە اپارىپ سوقتىرادى؟

جابال ەرعاليەۆ 2580