سەيسەنبى, 26 قازان 2021

2017 جەلتوقسان

12 جەلتوقسان, 2017 ساعات 13:00

داۋرەن قۋات - باس جۇلدەگەر!

Abai.kz 5209

12 جەلتوقسان, 2017 ساعات 10:31

شىڭجاڭدا 500 مىڭنان استام قازاق تۇتقىندالادى

Abai.kz 18597

11 جەلتوقسان, 2017 ساعات 19:44

ورالداعى جىلدامدىق ولشەگىش داۋى. كىمدىكى دۇرىس؟

ەرتورە شىنتورە 5303

11 جەلتوقسان, 2017 ساعات 15:21

تۇڭعىش قازاق تىلىندە قابىلدانعان زاڭعا 20 جىل

اباي سەيفۋللاۇلى 5173

11 جەلتوقسان, 2017 ساعات 12:04

مەن - شىرشامىن!

قۋانىش جۇباندىقوۆ 3913