جەكسەنبى, 7 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12511. جازىلعاندار — 7135. قايتىس بولعاندار — 53

2017 قازان

25 قازان, 2017 ساعات 12:33

ءجۇز - تەرريتوريالىق-اكىمشىلىك بىرلەستىك

ومىربەك شىنىبەكۇلى 3270

25 قازان, 2017 ساعات 12:33

مومىشۇلى مويىنداعان قازاق

تاڭشولپان تولەگەن 5269

25 قازان, 2017 ساعات 11:57

قازاقستاندا وزبەكشە جارىق كورەتىن بىرنەشە گازەت بار

ءجاميلا ءمامىرالى 3049

25 قازان, 2017 ساعات 11:49

قازاقشامىزدى قاباتوۆ قاداعالاي ما؟

مىرزان كەنجەباي 5087

25 قازان, 2017 ساعات 10:04

بىرەسە "ديگراف", بىرەسە "اپوستروف"...

قوجىربايۇلى مۇحامبەتكارىم 6152