جۇما, 14 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101372. جازىلعاندار — 76756. قايتىس بولعاندار — 1269

2017 تامىز

28 تامىز, 2017 ساعات 09:50

تۋركۋدا ادامدارعا شابۋىل جاساۋشىنىڭ كىم ەكەنى بەلگىلى بولدى

قانات ابىلقايىر 2194

28 تامىز, 2017 ساعات 09:42

بۇرىنعى "مولدالار" داۋلاسپايتىن

ايسۇلتان جاقىپوۆ 3785

28 تامىز, 2017 ساعات 09:39

دىنشىلدەرگە قانداي ايەل قاجەت؟

ارداق ءاشىموۆا 4078

28 تامىز, 2017 ساعات 08:45

4-ءشى يندۋستريالىق رەۆوليۋتسيا

نۇرمۇحاممەد بايعاراەۆ 4594