سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 127580. جازىلعاندار — 114347. قايتىس بولعاندار — 1945

2017 مامىر

29 مامىر, 2017 ساعات 10:56

اشارشىلىق ءھام ۇلتتىق كودتىڭ كىلتى قايدا؟!

رامازان قۇرمانباەۆ 4661

29 مامىر, 2017 ساعات 10:25

جانقوش تۇراروۆ قارسىلاسىن نوكاۋتقا ءتۇسىردى

اباي اقپارات 2954

29 مامىر, 2017 ساعات 10:06

ۇستازى مىقتىنىڭ ۇستانىمى مىقتى

رايحان يماحانبەت 3214

28 مامىر, 2017 ساعات 12:40

«ءۇش ۇلكەن ءتارتىپ» پەن «سەگىز ساقتىق» 

ا. مۇقاباي 6526

28 مامىر, 2017 ساعات 05:20

سەرىك ەرعالي. تەرمين قالىپتاستىرۋ تەتىگى

Abai.kz 3403

26 مامىر, 2017 ساعات 16:21

 ۇلتتىق كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى بولىپ ءوتتى

اباي-اقپارات 3726