سەيسەنبى, 24 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126182. جازىلعاندار — 112806. قايتىس بولعاندار — 1945

2017 مامىر

29 مامىر, 2017 ساعات 12:00

تۇڭعىش وليمپيادا چەمپيونى ماسكەۋدە تۇرىپ جاتىر

قىدىربەك رىسبەك 5136

29 مامىر, 2017 ساعات 11:51

ماتاەۆتارعا - بوستاندىق

مارات توقاشباەۆ 3449

29 مامىر, 2017 ساعات 11:42

امىرەنىڭ ءۋايىس پەن كوكباي اقىندارمەن كەزدەسۋى

كاكىم وڭداسىنوۆ 5398

29 مامىر, 2017 ساعات 11:18

ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى حالىقتان اقىل سۇراپتى...

تۇرماعانبەت كەنجەباەۆ 3699

29 مامىر, 2017 ساعات 11:15

قاراساي اۋدانىندا كۇنىنە 500 ليتر شىرىن وندىرەدى

قۋات قايرانباەۆ 2551