بەيسەنبى, 9 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 34931. قايتىس بولعاندار — 264

2017 مامىر

29 مامىر, 2017 ساعات 12:00

تۇڭعىش وليمپيادا چەمپيونى ماسكەۋدە تۇرىپ جاتىر

قىدىربەك رىسبەك 4757

29 مامىر, 2017 ساعات 11:51

ماتاەۆتارعا - بوستاندىق

مارات توقاشباەۆ 3313

29 مامىر, 2017 ساعات 11:42

امىرەنىڭ ءۋايىس پەن كوكباي اقىندارمەن كەزدەسۋى

كاكىم وڭداسىنوۆ 5084

29 مامىر, 2017 ساعات 11:18

ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى حالىقتان اقىل سۇراپتى...

تۇرماعانبەت كەنجەباەۆ 3481

29 مامىر, 2017 ساعات 11:15

قاراساي اۋدانىندا كۇنىنە 500 ليتر شىرىن وندىرەدى

قۋات قايرانباەۆ 2375