جۇما, 22 قاڭتار 2021

2017 مامىر

29 مامىر, 2017 ساعات 14:12

اۋارايى بولجامى: بۇرشاق جاۋىپ، ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 3772

29 مامىر, 2017 ساعات 13:31

ءمۋسيندى قاماۋ مەرزىمى ۇزارتىلدى

اباي-اقپارات 3339

29 مامىر, 2017 ساعات 13:13

ءىلىم - ەرەكشە عىلىم

باقتىباي ايناباەكوۆ 4290

29 مامىر, 2017 ساعات 12:23

قازاقتىڭ اۋىلدارى نەگە ومىرشەڭ ەمەس؟

نۇربەك بەكباۋ 3559

29 مامىر, 2017 ساعات 12:19

Əدەپتى əدەپسىزدەن ۇيرەن...

بەرىك سۇلتان 3151

29 مامىر, 2017 ساعات 12:15

ۋاليبەك مىرزاعا نە بولعان؟

نۇربولات تۋىسبايۇلى 4179

29 مامىر, 2017 ساعات 12:07

ەسىموۆ: ەكسپو-2017 قۇرىلىسىنان 300 ملرد. تەڭگە ۇنەمدەلدى

اباي اقپارات 3686