سەنبى, 24 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110250. جازىلعاندار — 105566. قايتىس بولعاندار — 1796

2017 مامىر

29 مامىر, 2017 ساعات 14:12

اۋارايى بولجامى: بۇرشاق جاۋىپ، ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 3655

29 مامىر, 2017 ساعات 13:31

ءمۋسيندى قاماۋ مەرزىمى ۇزارتىلدى

اباي-اقپارات 3207

29 مامىر, 2017 ساعات 13:13

ءىلىم - ەرەكشە عىلىم

باقتىباي ايناباەكوۆ 4113

29 مامىر, 2017 ساعات 12:23

قازاقتىڭ اۋىلدارى نەگە ومىرشەڭ ەمەس؟

نۇربەك بەكباۋ 3373

29 مامىر, 2017 ساعات 12:19

Əدەپتى əدەپسىزدەن ۇيرەن...

بەرىك سۇلتان 3013

29 مامىر, 2017 ساعات 12:15

ۋاليبەك مىرزاعا نە بولعان؟

نۇربولات تۋىسبايۇلى 4033

29 مامىر, 2017 ساعات 12:07

ەسىموۆ: ەكسپو-2017 قۇرىلىسىنان 300 ملرد. تەڭگە ۇنەمدەلدى

اباي اقپارات 3574