دۇيسەنبى, 30 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 131659. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990

2017 مامىر

30 مامىر, 2017 ساعات 10:34

قازاقستان ادۆوكاتتىق كورپۋستى كەڭەيتەدى

اباي-اقپارات 3645

30 مامىر, 2017 ساعات 10:33

وزبەك ءانشىسى جاڭا ءانىن شاۆكات ميرزياەۆكە ارنادى

اباي-اقپارات 3902

30 مامىر, 2017 ساعات 10:28

ترامپ كۇيەۋ بالاسى كۋشنەرگە "تولىقتاي سەنەتىنىن" مالىمدەدى

قانات ابىلقايىر 2212

30 مامىر, 2017 ساعات 01:10

ماسكەۋدە الاپات داۋىل تۇردى

Abai.kz 3448

29 مامىر, 2017 ساعات 18:25

تۇرسىن جۇرتباي. «قاراگوز» قالاي جازىلدى؟ (جالعاسى)

تۇرسىن جۇرتباي 7240

29 مامىر, 2017 ساعات 15:25

باتىر اتاعى بۇيىرماعان ازامات

جەكسەن الپارتەگى 4716