سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 56455. جازىلعاندار — 32500. قايتىس بولعاندار — 264

2017 مامىر

30 مامىر, 2017 ساعات 13:02

رەسەيلىك ديپلوماتتارعا تەكسەرۋ جۇرگىزۋ كەرەك

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5647

30 مامىر, 2017 ساعات 12:37

الماتىدا ءبىر ۇلىڭ...

مۇحتار كارىباي 3888

30 مامىر, 2017 ساعات 11:45

ەندەشە، وسى جىگىتىڭىز جاقىن ارادا 60 جاسقا تولدى

ايزات قادىراليەۆا 3332

30 مامىر, 2017 ساعات 11:29

«مىنا ورىس اپاي قاشان جاۋرار ەكەن؟»

ورالحان ءداۋىت 3721

30 مامىر, 2017 ساعات 11:24

سۋديالار مانتياسىن قازاقى شاپانعا اۋىستىرۋ كەرەك

جانىبەك قوجىق 3276

30 مامىر, 2017 ساعات 10:49

ءتىلىمىز بەن ادەبيەتىمىز قۇردىمعا كەتپەي مە؟

جۇماش كەنەباي 5563

30 مامىر, 2017 ساعات 10:36

اتىراۋدىڭ اباقتىسىندا ورازا ۇستاۋعا تىيىم سالىندى

اباي-اقپارات 2521