بەيسەنبى, 13 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101372. جازىلعاندار — 76756. قايتىس بولعاندار — 1269

2017 ناۋرىز

28 ناۋرىز, 2017 ساعات 17:31

ەرەۆاندا «ناۋرىز مەيرامى» تويلاندى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 2170

28 ناۋرىز, 2017 ساعات 17:18

الماتىدا ارالاس جەكپە-جەكتەن حالىقارالىق تۋرنير وتەدى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 2464

28 ناۋرىز, 2017 ساعات 16:57

قازاقستانداعى مۇسىلمان گەيلەر: جىنىس قالاۋى يمانعا بوگەت ەمەس

نازگۇل قوجابەكوۆا 6246

28 ناۋرىز, 2017 ساعات 16:14

قازاقستان مەكتەپتەرىندە اعىلشىن تىلىندەگى پاندەر كوبەيەدى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 2228

28 ناۋرىز, 2017 ساعات 16:02

قازاقستاندا 400 مىڭ ەتنيكالىق قىتاي ءومىر ءسۇرىپ جاتىر

نۇرزات توعجان 9229

28 ناۋرىز, 2017 ساعات 15:29

اكادەميك شارمانوۆ ۇزاق ءومىر ءسۇرۋدىڭ قۇپياسىن اشتى

اباي اقپارات 3298