جەكسەنبى, 12 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 58253. جازىلعاندار — 33814. قايتىس بولعاندار — 264

2017 ناۋرىز

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 17:13

ايجان: بالالارىم قىتايشا، ورىسشا، اعىلشىنشا بىلەدى

ءىلياس اقباي 4607

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 15:55

1918 جىلى شىققان «اباي» جۋرنالىنىڭ №12 سانى تابىلدى

نۇرا ماتاي 7560

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 15:06

ازاماتتىق العىڭ كەلە مە؟ ەندەشە، قازاق ءتىلىن ءبىل، تاريحىن وقى!

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4655

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 14:49

ەربول نەگە حيت بولدى؟

بەيسەن قۇرانبەك 3154

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 14:42

مەدۆەدەۆ پەن ناۆالنىي تۋرالى...

ءامىرجان قوسانوۆ 3181

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 14:36

ديدار امانتاي. تۇنىق ساۋلە (جالعاسى)

ديدار امانتاي 4022