سارسەنبى, 27 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9304. جازىلعاندار — 4746. قايتىس بولعاندار — 37

2017 اقپان

23 اقپان, 2017 ساعات 12:43

بىزگە پرەمەر-مينيستر دەگەن لاۋازىمنىڭ قاجەتى جوق

اتا-زاڭعا وزگەرىس ەنگىزۋ ماسەلەسى قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر.

اباي-اقپارات 5055

23 اقپان, 2017 ساعات 11:07

قۇت ۇعىمى. كيە مەن قاسيەت

قۇت – كونە ۇعىم.

اباي-اقپارات 7687

23 اقپان, 2017 ساعات 10:16

«اركىم» دەگەن كىم؟

اركىم – «ءار» جانە «كىم؟» دەگەن ەكى بىرىككەن سوزدەن تۇرادى.

اباي-اقپارات 3020

23 اقپان, 2017 ساعات 10:05

سالافيزم – بيدعات جول

قازىر سالافيلىك يدەولوگيا اراب ەلدەرىمەن شەكتەلمەي، الەمنىڭ كوپتەگەن ايماقتارىنا تارالىپ ۇلگەردى.

اباي-اقپارات 2943

22 اقپان, 2017 ساعات 17:46

ادامداردىڭ وڭقاي نە سولاقاي بولۋىنىڭ ءبىر سىرى اشىلدى.

اباي-اقپارات 3079

22 اقپان, 2017 ساعات 17:38

ءمۇشايرا!

اباي-اقپارات 3412

22 اقپان, 2017 ساعات 16:48

ەكسپو كوميسسارى نەگە ەكى سويلەدى؟

اباي-اقپارات 2077