جەكسەنبى, 24 قاڭتار 2021

2017 اقپان

3 اقپان, 2017 ساعات 12:52

جوعارعى سوت جولداۋدى بەلسەندى ىسكە اسىرۋعا كىرىستى

«قويىلعان بارلىق تاپسىرمالاردى ورىنداۋ جۇمىسى تاياۋ مەرزىم ىشىندە جولعا قويىلۋى جانە سىزدەردىڭ ۇدايى باقىلاۋلارىڭىزدا بولۋى ءتيىس».

اباي-اقپارات 2563

3 اقپان, 2017 ساعات 12:24

THEGUARDIAN: ەردوعان «توڭكەرىستى» بۇرىننان بىلەتىن، قولداندى

«ەردوعانعا قارۋ ساتپاڭدار»

اباي-اقپارات 2727

3 اقپان, 2017 ساعات 11:19

مينيستر سپورتشىلار مەن جانكۇيەرلەردى قۇتتىقتادى

ارىستانبەك مۇحامەديۇلى سپورتشىلار مەن جانكۇيەرلەردى قازاقستان قۇراماسىنىڭ 28-ءشى قىسقى بۇكىلالەمدىك ۋنيۆەرسيادادا ءساتتى ونەر كورسەتكەنى ءۇشىن قۇتتىقتادى دەپ حابرلايدى قر مسم ءباسپاسوز قىزمەتى.

اباي-اقپارات 2440

3 اقپان, 2017 ساعات 10:53

ورىس كنيازى تابانعا نەگە تابىندى؟

تاريح ەشۋاقىتتا ەشنارسەنىڭ ءادىلىن ايتقان ەمەس.

اباي-اقپارات 4155

3 اقپان, 2017 ساعات 10:49

ەرىك راحىم: «باق – تاۋار»

كوپشىلىك سايتتار «اقپاراتتىق-ساراپتامالىق» دەپ اتالعانىمەن، قۇرعاق اقپاراتتى جارىسا تاراتۋدان ارىگە اسا الماي ءجۇر.

اباي-اقپارات 3823

3 اقپان, 2017 ساعات 09:57

نوعاەۆ مىرزاعا اشىق حات

قۇرمەتتى اتىراۋ وبلىسى اكىمى نۇرلان نوعاەۆ مىرزا! بىزدەر ءسىزدى ىسكەر باسشى، ىسكەر ازامات رەتىندە تاني باستادىق.

اباي-اقپارات 4407

3 اقپان, 2017 ساعات 09:45

ازاتتىق ءۇشىن كۇرەسكەندەرگە نەگە مەملەكەتتىك اكت قابىلدامادىق؟

تاۋەلسىز قازاقستان ەلدىڭ ازاتتىعى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعى ءۇشىن كۇرەسكەندەردىڭ ەرلىگىن تانۋعا ءتيىس.

اباي-اقپارات 4335

3 اقپان, 2017 ساعات 09:34

"بىلەكتى ءبىردى جىعادى، ءبىلىمدى مىڭدى جىعادى"

اباي-اقپارات 47971