بەيسەنبى, 22 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109907. جازىلعاندار — 105385. قايتىس بولعاندار — 1796

2016 قاراشا

29 قاراشا, 2016 ساعات 13:09

حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جاڭا باعدارلاماسىن ىسكە قوسىلادى

ەڭ باستىسى - جەكە ءىستى اشۋعا مۇمكىندىك بەرىلىپ، وسى ارقىلى جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ ەسكەرىلەدى.

اباي-اقپارات 2137

29 قاراشا, 2016 ساعات 13:03

وقو اكىمى ەۋروپالىق دامۋ بانكى وكىلدەرىمەن كەزدەستى

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى جانسەيىت تۇيمەباەۆ ەۋروپا قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكiنىڭ (ەقدب) قازاقستانداعى ديرەكتورى دجانەت حەكمانمەن كەزدەستى.

اباي-اقپارات 2106

29 قاراشا, 2016 ساعات 13:00

وقو: وتىراردا جاڭا ساياباق اشىلدى

ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىق مەرەكەسى قارساڭىندا وتىرار اۋدانىنىڭ ورتالىعى ءشاۋىلدىر اۋىلىندا «ءشامىل-ءدۇر» جاستار ساياباعى سالتاناتتى تۇردە اشىلدى

اباي-اقپارات 2904