جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 134706. جازىلعاندار — 118643. قايتىس بولعاندار — 2034

2016 قاراشا

30 قاراشا, 2016 ساعات 17:55

«Almaty Invest-2016» IV حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق فورۋم وتەدى

«Almaty Invest-2016» IV حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق فورۋم وتەدى

اباي-اقپارات 3423

30 قاراشا, 2016 ساعات 12:37

قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىندا جەڭىل اۆتوكولىكتەردى وتكىزۋ ماسەلەسى شەشىلدى

قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىندا جەڭىل اۆتوكولىكتەردى وتكىزۋ ماسەلەسى شەشىلدى

اباي-اقپارات 3461

30 قاراشا, 2016 ساعات 12:04

اتوم قارۋى سىناعىنىڭ زاردابىن قازاقتاي تارتقان حالىق جوق

اباي-اقپارات 3721

30 قاراشا, 2016 ساعات 11:57

«الماتى – 2020». قالامىزدىڭ دامۋ جولى...

اباي-اقپارات 6636

30 قاراشا, 2016 ساعات 11:56

تاۋەلسىزدىك جىلدارى وڭتۇستىكتە 519 ءبىلىم نىسانى سالىنعان

تاۋەلسىزدىك جىلدارى وڭتۇستىكتە 519 ءبىلىم نىسانى سالىنعان

اباي-اقپارات 3790

30 قاراشا, 2016 ساعات 11:51

الەمگە، عارىشقا، بولاشاققا جول اشقان تۇڭعىش!

اباي-اقپارات 4087

30 قاراشا, 2016 ساعات 11:39

قالامنىڭ مىنەزى - عالامنىڭ مىنەزى

اباي-اقپارات 5255

30 قاراشا, 2016 ساعات 11:38

كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋ ەندى وڭاي

كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋ ەندى وڭاي

اباي-اقپارات 3746