جۇما, 25 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107529. جازىلعاندار — 102323. قايتىس بولعاندار — 1699

2016 قاراشا

30 قاراشا, 2016 ساعات 17:55

«Almaty Invest-2016» IV حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق فورۋم وتەدى

«Almaty Invest-2016» IV حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق فورۋم وتەدى

اباي-اقپارات 3276

30 قاراشا, 2016 ساعات 12:37

قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىندا جەڭىل اۆتوكولىكتەردى وتكىزۋ ماسەلەسى شەشىلدى

قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىندا جەڭىل اۆتوكولىكتەردى وتكىزۋ ماسەلەسى شەشىلدى

اباي-اقپارات 3370

30 قاراشا, 2016 ساعات 12:04

اتوم قارۋى سىناعىنىڭ زاردابىن قازاقتاي تارتقان حالىق جوق

اباي-اقپارات 3563

30 قاراشا, 2016 ساعات 11:57

«الماتى – 2020». قالامىزدىڭ دامۋ جولى...

اباي-اقپارات 5976

30 قاراشا, 2016 ساعات 11:56

تاۋەلسىزدىك جىلدارى وڭتۇستىكتە 519 ءبىلىم نىسانى سالىنعان

تاۋەلسىزدىك جىلدارى وڭتۇستىكتە 519 ءبىلىم نىسانى سالىنعان

اباي-اقپارات 3570

30 قاراشا, 2016 ساعات 11:51

الەمگە، عارىشقا، بولاشاققا جول اشقان تۇڭعىش!

اباي-اقپارات 3950

30 قاراشا, 2016 ساعات 11:39

قالامنىڭ مىنەزى - عالامنىڭ مىنەزى

اباي-اقپارات 5091

30 قاراشا, 2016 ساعات 11:38

كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋ ەندى وڭاي

كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋ ەندى وڭاي

اباي-اقپارات 3582