دۇيسەنبى, 18 قاڭتار 2021

2016 قازان

1 قازان, 2016 ساعات 18:14

وزگە ءتىلدىڭ ءبارىن ءبىل، ءوز ءتىلىڭدى قۇرمەتتە

وزگە ءتىلدىڭ ءبارىن ءبىل، ءوز ءتىلىڭدى قۇرمەتتە

اباي-اقپارات 31698

1 قازان, 2016 ساعات 18:12

قازاق پەن وزبەك اراسىنداعى ساۋدا جاندانا تۇسپەك

اباي-اقپارات 2979

1 قازان, 2016 ساعات 16:10

مينيسترلىك ورىس تىلىندە ۋاعىز ايتۋعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى

قر ءدىن ىستەرى جانە ازاماتتىق قوعام مينيسترلىگى ءدىن ىستەرى كوميتەتى ەلىمىزدىڭ كونستيتۋتسياسىندا كەپىلدىك بەرىلگەن ءسوز بوستاندىعىنا قۇرمەتپەن قاراي وتىرىپ، وتاندىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىن ءدىن ءتارىزدى وتكىر سالادا تۋىنداپ وتىراتىن ماسەلەلەر تۋرالى ەكىۇداي اقپارات بەرۋگە جول بەرمەۋگە جانە تۇرعىندارعا شىنايى اقپاراتتى دۇرىس جەتكىزۋگە شاقىرادى.

اباي-اقپارات 3682

1 قازان, 2016 ساعات 16:09

ەكسپو-عا دايىنبىز...

اباي-اقپارات 3658

1 قازان, 2016 ساعات 15:06

ەلىمىزدەگى گەندەرلىك ساياساتتىڭ باعىتى دۇرىس

اباي-اقپارات 2499

1 قازان, 2016 ساعات 15:02

الماتى الەمدىك رەيتينگتە العا جىلجىدى

اباي-اقپارات 2428

1 قازان, 2016 ساعات 14:38

"قازاگرو" قارجى بولەدى

بۇل قاراجات ءىرى قارا مال، ۇساق مال، جىلقى جانە ت.ب. ءۇي جانۋارلارى مەن ءۇي قۇستارىن، سونداي-اق، جەم-ءشوپ ساتىپ الۋعا بولىنبەك.

اباي-اقپارات 5107