بەيسەنبى, 24 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107450. جازىلعاندار — 102219. قايتىس بولعاندار — 1699

2016 قازان

4 قازان, 2016 ساعات 10:27

تاۋەلسىزدىكتىڭ شيرەك عاسىرلىق تويىن شالعايداعى اعايىندار دا سەزىنۋدە

تاۋەلسىزدىكتىڭ شيرەك عاسىرلىق تويىن شالعايداعى اعايىندار دا سەزىنۋدە

اباي-اقپارات 2046

4 قازان, 2016 ساعات 10:25

وقو الپينيستەرى «تاۋەلسىزدىك شىڭىن» باعىندىردى

وقو الپينيستەرى «تاۋەلسىزدىك شىڭىن» باعىندىردى

اباي-اقپارات 1859

4 قازان, 2016 ساعات 10:23

وقو اكىمىنىڭ ورىنباسارى ۇ.سادىبەكوۆ تۇلكىباس اۋدانىندا بولدى

وقو اكىمىنىڭ ورىنباسارى ۇ.سادىبەكوۆ تۇلكىباس اۋدانىندا بولدى

اباي-اقپارات 2052

4 قازان, 2016 ساعات 10:07

ادام قۇقىعىن قورعاۋشىلار وزبەكستاننىڭ جاڭا بيلىگىمەن ديالوگقا دايىن

ادام قۇقىعىن قورعاۋشىلار وزبەكستاننىڭ جاڭا بيلىگىمەن ديالوگقا دايىن

اباي-اقپارات 1762

4 قازان, 2016 ساعات 10:06

ءازىمجان اسقاروۆتىڭ ءىسى بويىنشا سوت 4 قازاندا باستالادى

ءازىمجان اسقاروۆتىڭ ءىسى بويىنشا سوت 4 قازاندا باستالادى

اباي-اقپارات 1720

4 قازان, 2016 ساعات 10:05

تۇركياداعى توتەنشە جاعداي جۇيەسى تاعى ءۇش ايعا سوزىلدى

تۇركياداعى توتەنشە جاعداي جۇيەسى تاعى ءۇش ايعا سوزىلدى

اباي-اقپارات 1524

4 قازان, 2016 ساعات 10:04

ۋكراينا رەسەيدەن رومان سۋششەنكونى تەز ارادا بوساتۋىن تالاپ ەتتى

ۋكراينا رەسەيدەن رومان سۋششەنكونى تەز ارادا بوساتۋىن تالاپ ەتتى

اباي-اقپارات 1701

4 قازان, 2016 ساعات 10:03

اقش سيريا جونىندە رەسەيمەن اقپارات الماسۋىن توقتاتتى

اقش سيريا جونىندە رەسەيمەن اقپارات الماسۋىن توقتاتتى

اباي-اقپارات 1490