دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107307. جازىلعاندار — 101877. قايتىس بولعاندار — 1671

2016 قازان

30 قازان, 2016 ساعات 22:23

وقو: 9 ايدىڭ ىشىندە ءبىر اۋىلدا اتقارىلعان جۇمىس

وقو: 9 ايدىڭ ىشىندە ءبىر اۋىلدا اتقارىلعان جۇمىس

اباي-اقپارات 2341

30 قازان, 2016 ساعات 22:21

سەناتورلار الەۋمەتتىك جوبالاردىڭ رەسپۋبليكالىق كورمەسىندە بولدى

سەناتورلار الەۋمەتتىك جوبالاردىڭ رەسپۋبليكالىق كورمەسىندە بولدى

اباي-اقپارات 2257

30 قازان, 2016 ساعات 22:18

تولەبي اۋدانىندا جولدار كەڭەيتىلىپ، كوشەلەر جارىقتاندىرىلۋدا

تولەبي اۋدانىندا جولدار كەڭەيتىلىپ، كوشەلەر جارىقتاندىرىلۋدا

اباي-اقپارات 2292

30 قازان, 2016 ساعات 22:16

سايرامدا اۋىلشارۋاشىلىق سەكتورى ايتارلىقتاي دامىعان

سايرامدا اۋىلشارۋاشىلىق سەكتورى ايتارلىقتاي دامىعان

اباي-اقپارات 1828

30 قازان, 2016 ساعات 22:14

تاعىلىمدى تاربيە - تۇركىستان مەكتەپتەرىنىڭ باستى باعىتى

تاعىلىمدى تاربيە - تۇركىستان مەكتەپتەرىنىڭ باستى باعىتى

اباي-اقپارات 2590

30 قازان, 2016 ساعات 20:52

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى «ەكسپو-2017» كورمەسىندە ەرەكشە نازاردا بولماق

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى «ەكسپو-2017» كورمەسىندە ەرەكشە نازاردا بولماق

اباي-اقپارات 2288

30 قازان, 2016 ساعات 20:31

شەتەلدىك دارىگەرلەرمەن بىرگە باۋىرعا كۇردەلى وتا جاسالدى

شەتەلدىك دارىگەرلەرمەن بىرگە باۋىرعا كۇردەلى وتا جاسالدى

اباي-اقپارات 2231

30 قازان, 2016 ساعات 20:29

شىمكەنتتە مال سوياتىن ارنايى بەكەت اشىلماق

شىمكەنتتە مال سوياتىن ارنايى بەكەت اشىلماق

اباي-اقپارات 2189