سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109623. جازىلعاندار — 105145. قايتىس بولعاندار — 1796

2016 شىلدە

26 شىلدە, 2016 ساعات 11:22

پۋتين ريوعا وليمپياداسىنىڭ اشىلۋىنا بارمايدى

اباي-اقپارات 2361

26 شىلدە, 2016 ساعات 11:19

دۋشانبەدە بالا ۇرلاۋشىلار ۇستالدى

اباي-اقپارات 2353

26 شىلدە, 2016 ساعات 11:15

سۆەتقالي نۇرجان (ايتمان) ەكى وتان نەمەسە زامانا زاۋالگەرىنە حات

...ەشقاشان دا وتان ەكەۋ بولمايدى:قالادى ءالى جالعىز وتان – شىن وتان!

اباي-اقپارات 5026

26 شىلدە, 2016 ساعات 11:08

قازاق جەرى كىمنىڭ مەنشىگىندە؟

حالىق اراسىندا نارازىلىق تولقۋىن تۋدىرعان تاقىرىپقا تەرەڭدەمەس بۇرىن، جەر داۋىنا قاتىستى جان-جاقتى اقپاراتتى سارالاي كەلىپ، توقەتەر ويىمدى بىردەن ايتايىن:

اباي-اقپارات 5511