دۇيسەنبى, 25 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8322. جازىلعاندار — 4352. قايتىس بولعاندار — 35

2016 مامىر

1 مامىر, 2016 ساعات 21:13

جەر كودەكسىنە ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەر

بىردە ءبىر شەتەلدىك قازاقستان جەرىنىڭ ءبىر سانتيمەترىندە ساتىپ الۋعا قۇقىعى جوق.

اباي-اقپارات 9015

1 مامىر, 2016 ساعات 15:04

قازاقستاننىڭ ۇستانىمى ورىس ءتىلىن قولداۋ ما؟

ءبىز بالتىق جاعالاۋى ەلدەرى، گرۋزياداعىداي ورىس تىلىنە قاتىستى ۇستانىمىمىزدان ايىرىلىپ قالماۋىمىز كەرەك.

اباي-اقپارات 4121