سارسەنبى, 27 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9304. جازىلعاندار — 4669. قايتىس بولعاندار — 37

2016 مامىر

5 مامىر, 2016 ساعات 13:40

رەسەي مەن اقش الەپپوداعى سوعىستى توقتاتۋعا كەلىستى

اباي-اقپارات 2365

5 مامىر, 2016 ساعات 13:39

قازاقستان سپورتشىلارى اعزاسىنان دوپينگ تابىلعان

اباي-اقپارات 2485

5 مامىر, 2016 ساعات 13:39

قىرعىزستاننان كارتوپ اكەلۋگە ۋاقىتشا تىيىم سالدى

اباي-اقپارات 2146

5 مامىر, 2016 ساعات 13:33

1% قىتاي ۇلتتىق بايلىقتىڭ 60% ءوز ۋىسىندا ۇستاپ وتىر

قازىردە قىتايدان ءبىر كۇندە (!) 113 ادام وزگە ەلگە كەتەدى ەكەن.

اباي-اقپارات 3778

5 مامىر, 2016 ساعات 11:23

مۇقاعالي ماقاتاەۆ جانە موتسارت

اباي-اقپارات 3186

5 مامىر, 2016 ساعات 11:06

ەمومالي راحموننىڭ قىزى سەنات دەپۋتاتتىعىنا كانديتات بولدى

تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحموننىڭ قىزى وزودا راحمون سەناتقا كانديدات رەتىندە تىركەلىپتى.

اباي-اقپارات 4370

5 مامىر, 2016 ساعات 10:07

دانيال احمەتوۆ دارحان با، داراقى ما؟

كەنجەتايۇلىنىڭ تاپ مىنا تىرلىگىن ءبىز دارحاندىق ەمەس، داراقىلىق دەپ تۇسىنۋگە ءماجبۇرمىز.

اباي-اقپارات 3774

4 مامىر, 2016 ساعات 12:28

ەلىمىزدەگى تەلەارنالار كىمنىڭ ساياساتىن ۇستانادى: نازارباەۆتىڭ با، الدە ءپۋتيننىڭ بە؟

وسىدان بىرنەشە كۇن بۇرىن «ەۋرازيا» ارناسىنىڭ «اناليتيكا» باعدارلاماسىندا جۋرناليست قازاقستانداعى حالىقتىق تولقۋلارعا شىققان تۇرعىندارعا بەلگىسىز «بەسىنشى كالونا» 50-150 دوللاردان ۇلەستىرىپ جاتىر دەگەن اقپارات تاراتتى.

اباي-اقپارات 6615