سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 662. جازىلعاندار — 46. قايتىس بولعاندار — 6

2016 ءساۋىر

27 ءساۋىر, 2016 ساعات 08:58

اقش: يم ساپىنا قوسىلعانداردىڭ سانى كۇرت ازايدى

اباي-اقپارات 2256

27 ءساۋىر, 2016 ساعات 08:56

كرەمل وبامانىڭ پۋتين تۋرالى مالىمدەمەسىنە جاۋاپ بەردى

اباي-اقپارات 2678

27 ءساۋىر, 2016 ساعات 08:54

"چەرنوبىلدىكتەردىڭ" بالالارى دەرتتەن كوز اشپاي وتىر

اباي-اقپارات 2099

27 ءساۋىر, 2016 ساعات 08:51

وزبەكستان زەينەتكەرلەرى قولما-قول اقشا الا الماي وتىر

اباي-اقپارات 2352