بەيسەنبى, 28 قاڭتار 2021

2016 ءساۋىر

1 ءساۋىر, 2016 ساعات 10:49

قۇمىرا تۋرالى ءاپسانا

اباي-اقپارات 5098

1 ءساۋىر, 2016 ساعات 10:32

نازارباەۆ: الەمگە تاعى قاۋىپ ءتونىپ تۇر

نۇرسۇلتان نازارباەۆ ەلىمىز جۇزەگە اسىرىپ جاتقان «100 ناقتى قادام» ۇلت جوسپارى تۋرالى دا ايتتى.

اباي-اقپارات 4829

1 ءساۋىر, 2016 ساعات 09:57

"كۇلكى كۇنى" حارام با؟

مۇسىلمانداردىڭ قانى توگىلگەن كۇن.

اباي-اقپارات 5579

1 ءساۋىر, 2016 ساعات 09:43

باسەكەگە قابىلەتتى - "بايان سۇلۋ"

قوستانايداعى «بايان سۇلۋ» كونديتەرلىك فابريكاسى داعدارىسقا قاراماستان ەكسپورت كولەمىن ۇلعايتىپ جاتىر

اباي-اقپارات 5825

1 ءساۋىر, 2016 ساعات 09:25

بەسىگىڭدى تۇزە (جالعاسى)

اۋەزدiڭ اتا مەكەنi ءبورiلi – ورتا ازيا مەن سiبiردi جالعاستىراتىن كەرۋەن جولىنىڭ ۇستiندە، ارقات بەكەتiنiڭ شىعىسىندا.

اباي-اقپارات 7534

1 ءساۋىر, 2016 ساعات 09:16

«شولپاننىڭ كۇناسى» ءھام ۇلتتىق پسيحولوگيزم

ايەل تەڭسىزدىگىنە قارسى كۇرەس ۇلت زيالىلارىنىڭ ۇلت ماقساتتارىنىڭ ءبىرى بولاتىن

اباي-اقپارات 13910

1 ءساۋىر, 2016 ساعات 09:05

پۋتينگە "جاقىن ايەلدەر" كىمدەر؟

دميتري پەسكوۆ ماقالانى اقپاراتتىق شابۋىلدىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە قابىلدايتىنىن مالىمدەدى.

اباي-اقپارات 3995