دۇيسەنبى, 27 مامىر 2024

2015 قازان

28 قازان, 2015 ساعات 14:52

وقو. وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى الەۋمەتتىك نىسانداردى ارالادى

وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرلان ايتاحانوۆ بىرقاتار الەۋمەتتىك نىسانداردى ارالادى. سونىڭ ءبىرى، شىمكەنت قالاسىنداعى قۇرلىس جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتقان №34 مەكتەبى.

اباي-اقپارات 4779

28 قازان, 2015 ساعات 13:13

ەردوعانعا داۋىس بەرمەسەڭ – توزاققا باراسىڭ!

ادىلەت جانە دامۋ پارتياسى وكىلدەرى «اق پارتياعا داۋىس بەرمەگەندەر – جاھاننامدىق!» دەگەن ۇندەۋ دە جاريالاعان.

اباي-اقپارات 5849

28 قازان, 2015 ساعات 12:55

IX. جاڭا شاپقىنشىلىق جەلەۋى جانە وعان قارسىلىق

جازۋشى، تاريحشى، كوسەمسوزشى بەيبىت قويشىباەۆتىڭ "قازاق مەملەكەتى تاريحىنا كوزقاراس" اتتى ەڭبەگىن جالعاستىرىپ بەرىپ وتىرمىز. باسى مىنا سىلتەمەلەردە:

اباي-اقپارات 9960

28 قازان, 2015 ساعات 12:22

رەسەيدىڭ قورى 2016 جىلى تاۋسىلادى

اباي-اقپارات 5383

28 قازان, 2015 ساعات 12:20

كەرري كەلە جاتىر

اباي-اقپارات 4276

28 قازان, 2015 ساعات 12:08

ايەلدەر كۇلگە اۋناپ «ءبۇلىنىپ» جاتقان جوق

الەم، جارىق دۇنيە – ەر ازامات ءۇشىن جارالعان.

اباي-اقپارات 8205

28 قازان, 2015 ساعات 11:06

ءبىر كۇنى تالاسبەك كىرىپ كەلدى

مىنە، وسىلايشا شىعارماشىلىق شۋاعىنا جىلىنىپ جۇرگەنىمىزدە ءبىر كۇنى رەداكتسياعا تالاسبەك كىرىپ كەلدى. كادىمگى تالاسبەك اسەمقۇلوۆ. سىرتىنان اتىنا قانىقپىن. جازعان-سىزعانىن جىبەرمەي وقۋعا تىرىساتىنبىز. ءبىر-ەكى رەت اسىعىستاۋ كەزدەسكەنىمىز دە بار. سول باياعى قاراپايىم، اڭقىلداعان قالپى. يىعىندا سومكەسى، ماڭدايى جارقىراپ تۇر. تەرشەڭ ەكەن، قايتا-قايتا ءسۇرتىنىپ وتىردى.

اباي-اقپارات 6063