سەنبى, 13 ءساۋىر 2024

2015 قازان

26 قازان, 2015 ساعات 11:24

جازۋشى لۋكاشەنكونىڭ سىنىنا جاۋاپ بەردى

بەلارۋس ليدەرى "كەيبىر شىعارماشىلىق تۇلعالار ءوز ەلىن جامانداۋ ارقىلى نوبەل سىيلىعىن الىپ وتىر" دەگەن بولاتىن.

اباي-اقپارات 3709

26 قازان, 2015 ساعات 11:21

رەسەي 60 ادامنىڭ ولىمىنە سەبەپشى بولدى

وسىعان بايلانىستى HRW تەرگەۋ جۇرگىزۋگە شاقىرادى.

اباي-اقپارات 3585

26 قازان, 2015 ساعات 11:00

فينلياندا رەسەيلىك باق-قا نارازى

رەسەي باق-ى جۇيەلى تۇردە ەلدەگى بەدەلدى ساياساتكەرلەردىڭ ءسوزىن بۇرمالايدى

اباي-اقپارات 3337

26 قازان, 2015 ساعات 10:55

ماسكەۋ اباقتىسىندا جەرلەسىمىز كوز جۇمدى

ماسكەۋ اباقتىسىندا قازاقستاندىق قازا بولعان.

اباي-اقپارات 3587

26 قازان, 2015 ساعات 10:51

اباي اتادان التاۋ ەمەس، جەتەۋ...

بىراق، تاريحي جازبالاردا ابايدىڭ اتادان جەتەۋ ەكەنىنە اسا ءمان بەرىلمەي كەلەدى.

اباي-اقپارات 27371

26 قازان, 2015 ساعات 10:40

ءار قازاق قانداستارىنا ريزا!

تۋعان جەردە ءجۇرىپ-اق «ارىن» ساۋداعا سالىپ، ءتىلىن، ءدىنىن جوعالتىپ العان قازاق قانشاما قازىر.

اباي-اقپارات 4562

26 قازان, 2015 ساعات 09:31

تارازداعى وقيعا: نە ىستەۋ كەرەك؟

قۇقىققورعاۋ ورگاندارىندا راسىندا دا رەفورمالار قاجەت.

اباي-اقپارات 5551

26 قازان, 2015 ساعات 09:09

جەتىم قىز جىندىحاناعا نەگە ءتۇستى؟

مارجاننىڭ ەسى دۇرىستىعىن ەسكەرىپ، ەشقانداي ءدارى-دارمەك بەرمەيتىنىن ايتتى.

اباي-اقپارات 8995