سەنبى, 19 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107134. جازىلعاندار — 101610. قايتىس بولعاندار — 1671

2015 شىلدە

2 شىلدە, 2015 ساعات 10:05

SOS! قىزىلوردا حالقىنا ەسكەرتىلەدى

اباي-اقپارات 2743

2 شىلدە, 2015 ساعات 08:47

عالىمدار: گازدالعان سۋسىنداردى مۇلدە ىشۋگە بولمايدى

اباي-اقپارات 2784

2 شىلدە, 2015 ساعات 08:39

تەلەارنالاردان بىردە-ءبىر تاپسىرىس المايمىن

اباي-اقپارات 3938

2 شىلدە, 2015 ساعات 07:52

ءبىزدى اعىلشىن ءتىلى ۇلتتىق قۇندىلىقتان الىستاتا تۇسپەي مە؟

قايعىدان، كۇدىكتەن تۋىنداپ جاتقان ىشكى ءحالىم...ءسىز نە دەيسىز؟

اباي-اقپارات 3823

2 شىلدە, 2015 ساعات 07:35

بالقاش كولى تارتىلۋى مۇمكىن بە؟

اباي-اقپارات 5912

1 شىلدە, 2015 ساعات 20:02

ءاليا نازارباەۆا ساتاەۆتىڭ فيلمىندە پروديۋسەر

اباي-اقپارات 2936

1 شىلدە, 2015 ساعات 19:50

گيتلەر اۋرۋعا شالدىققاندىقتان سسسر-گە شابۋىلداپتى

اباي-اقپارات 2778

1 شىلدە, 2015 ساعات 19:37

2015 جىلى جوو گرانتىنىڭ 75%-ءى قازاق تىلىنە ءبولىندى

اباي-اقپارات 2761