سارسەنبى, 3 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11796. جازىلعاندار — 5941. قايتىس بولعاندار — 44

2015 شىلدە

5 شىلدە, 2015 ساعات 23:11

نازارباەۆ - تۇرىك بىرلىگىنىڭ ۇيىتقىسى

اباي-اقپارات 2508

5 شىلدە, 2015 ساعات 23:10

استانا ايتىسىنىڭ جۇلدەسىن زايىتوۆ قانجىعالادى

اباي-اقپارات 3124

5 شىلدە, 2015 ساعات 05:00

ەلباسى: قازاق ەلى «ۇلى دالا» بولىپ تانىلۋى كەرەك

اباي-اقپارات 4802

3 شىلدە, 2015 ساعات 20:17

وزبەكتەر كوپكپار تارتۋشى ما ەدى؟

اباي-اقپارات 4733

3 شىلدە, 2015 ساعات 19:52

كەلىمبەتوۆ قاي ەلدە ءومىر سۇرەدى؟

اباي-اقپارات 3100

3 شىلدە, 2015 ساعات 19:45

كيىكقىرعىن

اباي-اقپارات 4421

3 شىلدە, 2015 ساعات 19:26

قازاق حاندىعى تۋرالى تەلەحيكايا تاعى دا قىسقاردى

اباي-اقپارات 3565

3 شىلدە, 2015 ساعات 18:54

الاش اسكەرىنىڭ قۇرىلۋى مەن قىزمەتى

الاش اسكەرىن ۇيىمداستىرۋدا ح.عابباسوۆ، ا.تۇرلىباەۆ، م.تىنىشباەۆ، ب.مامەتوۆ، ح.توقتامىشەۆ ەرەكشەلەندى.

اباي-اقپارات 7900