جەكسەنبى, 23 ماۋسىم 2024

2015 شىلدە

6 شىلدە, 2015 ساعات 19:23

سيريا ستسەناريىنىڭ قۇرباندارى نەمەسە سوقىر سەنىمنىڭ سالدارى

«بويداعى ءمىندى ساناسام، تاۋ تاسىنان از ەمەس. جۇرەگىمدى بايقاسام، ينەدەيىن تازا ەمەس».

اباي-اقپارات 5644

6 شىلدە, 2015 ساعات 16:22

QAZAQ AIR اۋەكومپانياسى اشىلدى

QAZAQ AIR بيلەت باعاسى قازاقستاندىقتار ءۇشىن بارىنشا تارتىمدى بولادى

اباي-اقپارات 5305

6 شىلدە, 2015 ساعات 16:13

استانادا پىسىرىلگەن "بەسبارماق" رەكورد كىتابىنا ەندى

اباي-اقپارات 7744

6 شىلدە, 2015 ساعات 15:58

استانا تاريحىنداعى ايشىقتى داتالار

1998 جىلى 10 ماۋسىمدا رەسمي تۇردە جاڭا استانانىڭ حالىقارالىق تۇساۋكەسەر تويى بولىپ ءوتتى.

اباي-اقپارات 6061

6 شىلدە, 2015 ساعات 15:52

باس ءمۇفتي: استانا – بەيبىتشىلىكتىڭ التىن بەسىگى

اباي-اقپارات 4770

6 شىلدە, 2015 ساعات 03:59

اباي – دانىشپان با؟ اباي جانە ءدىل ماسەلەسى

«وتىز سەگىزىنشى» سوزىندە: «كۇللى ادام بالاسىن قور قىلاتىن ءۇش نارسە بار. سونان قاشپاق كەرەك: اۋەلى – ناداندىق، ەكىنشىسى – ەرىنشەكتىك، ءۇشىنشى – زالىمدىق دەپ بىلەسىڭ.

اباي-اقپارات 24045

6 شىلدە, 2015 ساعات 03:56

ىستىباەۆ قايتا «بارىس» بولدى

اباي-اقپارات 4450