جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 569. جازىلعاندار — 42. قايتىس بولعاندار — 6

2014 قازان

24 قازان, 2014 ساعات 13:23

استانانىڭ شىعىندارى ميللياردتاپ ءوسىپ جاتىر

اباي-اقپارات 3273

24 قازان, 2014 ساعات 12:32

يليا ازاردىڭ رەپورتاجى

ءبىرىنشى قۇرباقا – ول ۋكرايناداعى ورىستار، ال ەكىنشى مىسالداعىسى – قازاقستانداعى ورىستار» دەپ سيپاتتايدى قازاقستانداعى ورىستىڭ جاعدايىن كەندى التاي ورىس وبششيناسىنىڭ توراعاسى ولەگ ماسلەننيكوۆ.

اباي-اقپارات 6484

24 قازان, 2014 ساعات 12:32

اقش-تا 51-شتات پايدا بولۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 2991

24 قازان, 2014 ساعات 11:09

تاجىكستان مەن ناتو ءوزارا ىنتىماقتاسۋدا

اباي-اقپارات 2705

24 قازان, 2014 ساعات 11:05

قىرعىز سومى 14%-عا قۇنسىزداندى

اباي-اقپارات 5289

24 قازان, 2014 ساعات 09:47

بانكتار باسىنا بەرە مە؟

باسىنىپ بولعان بانكتەردىڭ قوياسىن اقتارعالى وتىر.

اباي-اقپارات 6822

24 قازان, 2014 ساعات 09:09

ءتامسىل

ء(امىرحان بالقىبەكتىڭ قويىن داپتەرىنەن)

اباي-اقپارات 5773

24 قازان, 2014 ساعات 08:16

ءدىنتانۋ ءبىلىمى. ونى قالاي وقىتىپ ءجۇرمىز؟

وقۋ ۇدەرىسىندە بىرىزدىلىكتىڭ ساقتالماۋىنا تومەندەگىدەي جايتتار اسەر ەتۋدە:

اباي-اقپارات 14465