جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 435. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

2014 قازان

28 قازان, 2014 ساعات 14:05

قوياندى وقيعاسى: ارانداتۋ!

كوزى قاراقتى جۇرت مۇنى قازاق كوشىنە جاسالعان قاساقانا ارانداتۋ دەپ جار سالۋدا.

اباي-اقپارات 7733

28 قازان, 2014 ساعات 13:28

وقۋلىقتىڭ تاپشىلىعىن قالاي جويامىز؟

جۋىردا ماجىلىستە وسى ماسەلە قىزۋ تالقىعا ءتۇستى.

اباي-اقپارات 3235

28 قازان, 2014 ساعات 12:02

ابايدىڭ سوڭعى ولەڭى

اباي-اقپارات 7205

28 قازان, 2014 ساعات 11:59

يليا ازاردىڭ رەپورتاجى - 2

شاحانوۆ ۇستانعان پوزيتسيانى قازاق بيلىگى «جاسىرىن قولدايدى» دەگەنگە پلاحوتين كامىل سەنىمدى.

اباي-اقپارات 3976

28 قازان, 2014 ساعات 10:46

«ءشۇلدىر دە» - نامىس بار ما ەكەن؟..

اباي-اقپارات 3853

28 قازان, 2014 ساعات 10:42

16 جەلتوقسان دا قادىرلى. بىراق...

اباي-اقپارات 4201

28 قازان, 2014 ساعات 10:22

Qamshy.kz - 31 ارنادا

اباي-اقپارات 4932