سارسەنبى, 1 ءساۋىر 2020

2014 قازان

1 قازان, 2014 ساعات 10:47

«باستاعى باقتى باعالاي الماي ءجۇرمىز»

اباي-اقپارات 6658

1 قازان, 2014 ساعات 10:41

"بارىنەن دە سەن سۇلۋ"

اباي-اقپارات 5341

1 قازان, 2014 ساعات 10:41

جۇماحان كۇدەرين

وتكەن عاسىردىڭ ءتۇرلى ساياسي وقيعالارىنىڭ زاردابىنان قۋعىن كورىپ، جازىقسىز جازالانعان ارىس تۇلعالارىمىز قازىردە جاپپاي اقتالىپ جاتىر.

اباي-اقپارات 8237

1 قازان, 2014 ساعات 10:23

اسەمعازى قاپانۇلى. ءيتتىڭ داۋىسى

تىلىنە جاسالعان قاستاندىق ونى ىلىككە العىسىز ەتىپ، تۇقىمىن تۇزداي قۇرتتى!

اباي-اقپارات 10132

1 قازان, 2014 ساعات 09:06

قازاقتى قايتىپ بيلەۋ كەرەك؟

ءىى ەكاتەرينا پاتشانىڭ قۇپيا جارلىعى...

اباي-اقپارات 4173

1 قازان, 2014 ساعات 08:29

حI فورۋم: پۋتين بەت-اۋىزىمەن اۋرە بولدى

قاباعىن قاسىعان رف پرەزيدەنتى ۇزاق قارادى.

اباي-اقپارات 4062

1 قازان, 2014 ساعات 07:48

ابدىشەۆتىڭ التى جاقسىلىعى

ەڭ جاس وبلىس اكىمدەرىنىڭ ءبىرى ابدىشەۆ كىم ەدى؟

اباي-اقپارات 4866