سەنبى, 16 قازان 2021

2014 قازان

22 قازان, 2014 ساعات 10:39

ەح، الەكساندر، الەكساندر... (جالعاسى)

الايدا، ومەكەڭ تارقاتقىسى كەلگەن تاريح ءتۇيiنiنiڭ اۋقىمى "وراسان زور", شىنىمەن-اق ومەكەڭ ءوزi ايتقانداي "ونى تۇسiنۋگە حالىق دايىن ەمەس" كورiنەدi.

اباي-اقپارات 4410

22 قازان, 2014 ساعات 10:28

بالا ولتىرگىش اكىمنەن اراشالاڭىز!

مەن بوسىنوۆا ايدا بولاتقىزى جامبىل وبلىسى، شۋ اۋدانى، اقتوبە اۋىلىنىڭ تۇرعىنىمىن. كوپ بالانىڭ اناسىمىن. ءۇش ۇل، ەكى قىزىم بار.

اباي-اقپارات 9645

21 قازان, 2014 ساعات 19:41

مۇسىرەپوۆ تەاترىندا "ماۋگليدىڭ" تۇساۋى كەسىلەدى

اباي-اقپارات 3379

21 قازان, 2014 ساعات 18:39

"باۋىرىڭا ءبىر بارىپ ەنەيىنشى، كۇنەس-اي!"

«كۇنەس-اي» – «كوك تۋدىڭ جەلبىرەگەنى» ءانىنىڭ اۆتورى ەرمۇرات زەيىپحانۇلىنىڭ ءانى.

اباي-اقپارات 9319

21 قازان, 2014 ساعات 16:50

ءالىپتىڭ ارتىن باقساق...

قازاق تىلىندە بارلىعىن ارتىق ءبىلۋشى دەگەن وسى ۇعىمنىڭ ماعىناسى كوپتەگەن كىتاپتاردا «ماعىناسى ايان جالعىز اللاعا» دەپ ايتىلادى.

اباي-اقپارات 6435

21 قازان, 2014 ساعات 16:21

"ماسەلە شەشە­تىن باسشىعا ۇقسامايدى"

اباي-اقپارات 4995

21 قازان, 2014 ساعات 16:10

«تەلەجۋرناليستيكا» تاقىرىبىندا سەمينار-ترەنينگ وتۋدە

اباي-اقپارات 5388