دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2014 تامىز

1 تامىز, 2014 ساعات 12:49

رەسەي ەندى ۋكراينانىڭ سوياسىنا تىيىم سالدى

اباي-اقپارات 2628

1 تامىز, 2014 ساعات 12:21

«اللا» جانە «تاعالا» ءسوزى تۋرالى

اباي-اقپارات 9971

1 تامىز, 2014 ساعات 12:08

پۋتين قىتاي شوكولادتارىنىڭ جارناماسىنا «ءتۇستى»

اباي-اقپارات 2952