دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107307. جازىلعاندار — 101941. قايتىس بولعاندار — 1671

2014 شىلدە

30 شىلدە, 2014 ساعات 13:42

ورازادان كەيىنگى وي: ماعان كەرەك 10 كەڭەس

اباي-اقپارات 5006

30 شىلدە, 2014 ساعات 13:33

قاجىمۇقان عابدوللا. بىرلىك تۋرالى بەلگى مە؟..

بۇل – قازاققا حاقتىڭ جىبەرگەن جاقسىلىق پەن ىزگىلىك، يمان مەن يگىلىك جايلى نىشانى شىعار،

اباي-اقپارات 4744

30 شىلدە, 2014 ساعات 13:08

ءسالافتار دەگەنىمىز كىم؟

ابدۋلۋاحابتىڭ «ءسالاف» ماعىناسىن ۇرانداتىپ، راديكالدى جولعا ۇرىندىراتىن بىردەن ءبىر جول قىلىپ جىبەردى.

اباي-اقپارات 6778

30 شىلدە, 2014 ساعات 12:36

تاس تاڭبالى تۇيىندەمە... (كۇلتەگىن بىلگەشە)

اباي-اقپارات 7398

29 شىلدە, 2014 ساعات 17:32

ەەاو نەنى كوزدەيدى

وسى رەتتە باقىتجان ءابدىرۇلىنان ءوز «وتىرىگىنىڭ» سىرىن ءتۇسىندىرۋدى سۇرايمىز.

اباي-اقپارات 3972

29 شىلدە, 2014 ساعات 14:35

جىندى جەل تەگەۋىرىنى

الەم تاريحى بىرەۋدىڭ بيلەپ توسەپ، ەكىنشىسىنىڭ ونىڭ قۇلاق كەستى قۇلى بولۋىنا قۇرالعان. بيلىكتە ەكى ۇلتقا بىردەي ورىن جوق.

اباي-اقپارات 4955