سەنبى, 19 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107199. جازىلعاندار — 101822. قايتىس بولعاندار — 1671

2014 شىلدە

30 شىلدە, 2014 ساعات 17:06

پلاگيات - بىزدەرگە جامان ۇيات

الينا جوگۋلوۆا مەن نۋرسۋلتان مۋراتوۆ كىمدى اقىماق قىلىپ وتىر، كىمدى مازاق قىلىپ وتىر؟؟؟

اباي-اقپارات 8782

30 شىلدە, 2014 ساعات 16:01

ق. ماميگە حات، داۋىلباەۆقا دات

حالىق ادىلەتتىكتى زاڭنان تابا الماسا، باسقا قايدان تابادى؟!

اباي-اقپارات 3384

30 شىلدە, 2014 ساعات 15:30

الەكسەي سەرەبرياكوۆ رف ازاماتتىعىنان باس تارتتى

اباي-اقپارات 3309

30 شىلدە, 2014 ساعات 15:17

جارتى جىلدا جول اپاتىنان 1000-نان اسا ادام قازا تاپتى

اباي-اقپارات 2712

30 شىلدە, 2014 ساعات 15:10

روجكوۆسكوە كەن ورنىندا جاڭا مۇناي شوعىرى تابىلدى

اباي-اقپارات 2824

30 شىلدە, 2014 ساعات 15:03

تۇركيادا ۇلىقبەك ەسداۋلەتوۆتىڭ جىر جيناعى جارىق كوردى

اباي-اقپارات 2866

30 شىلدە, 2014 ساعات 14:51

"اڭىز ادام"-نىڭ گيتلەردى باسقان سانى تاركىلەنەدى

اباي-اقپارات 3396

30 شىلدە, 2014 ساعات 13:58

م. شوقاي الەم تاريحىندا "تۇركىستان مەملەكەتىنىڭ باسشىسى" بولىپ قالۋى ءتيىس

مۇستافا شوقاي كۇشپەن جويىلعان تۇركىستان مەملەكەتىنىڭ باسشىسى بولعان.

اباي-اقپارات 8673