جەكسەنبى, 2 ءساۋىر 2023

2014 شىلدە

30 شىلدە, 2014 ساعات 17:06

پلاگيات - بىزدەرگە جامان ۇيات

الينا جوگۋلوۆا مەن نۋرسۋلتان مۋراتوۆ كىمدى اقىماق قىلىپ وتىر، كىمدى مازاق قىلىپ وتىر؟؟؟

اباي-اقپارات 10973

30 شىلدە, 2014 ساعات 16:01

ق. ماميگە حات، داۋىلباەۆقا دات

حالىق ادىلەتتىكتى زاڭنان تابا الماسا، باسقا قايدان تابادى؟!

اباي-اقپارات 4522

30 شىلدە, 2014 ساعات 15:30

الەكسەي سەرەبرياكوۆ رف ازاماتتىعىنان باس تارتتى

اباي-اقپارات 4715

30 شىلدە, 2014 ساعات 15:17

جارتى جىلدا جول اپاتىنان 1000-نان اسا ادام قازا تاپتى

اباي-اقپارات 4072

30 شىلدە, 2014 ساعات 15:10

روجكوۆسكوە كەن ورنىندا جاڭا مۇناي شوعىرى تابىلدى

اباي-اقپارات 4470

30 شىلدە, 2014 ساعات 15:03

تۇركيادا ۇلىقبەك ەسداۋلەتوۆتىڭ جىر جيناعى جارىق كوردى

اباي-اقپارات 4376

30 شىلدە, 2014 ساعات 14:51

"اڭىز ادام"-نىڭ گيتلەردى باسقان سانى تاركىلەنەدى

اباي-اقپارات 5009

30 شىلدە, 2014 ساعات 13:58

م. شوقاي الەم تاريحىندا "تۇركىستان مەملەكەتىنىڭ باسشىسى" بولىپ قالۋى ءتيىس

مۇستافا شوقاي كۇشپەن جويىلعان تۇركىستان مەملەكەتىنىڭ باسشىسى بولعان.

اباي-اقپارات 12263