سارسەنبى, 28 اقپان 2024

2014 شىلدە

7 شىلدە, 2014 ساعات 10:55

دوساي كەنجەتاي. قوڭسى – قۇدايدان

اباي-اقپارات 6617

7 شىلدە, 2014 ساعات 10:52

ورالمان ەمەس، ەتنيكالىق قازاق

مىنە، 3 جىل بولدى، كوشى-قون مەكەمەسىنىڭ ءوزى ارلى-بەرى كوشىپ، قونىپ ءجۇر.

اباي-اقپارات 6661

7 شىلدە, 2014 ساعات 10:47

پۋگاچەۆا پۋتينگە حات جازدى

وسىنداي سوزدەرى ءۇشىن قازىر ماكارەۆيچ قۋعىنعا تۇسە باستاعانعا ۇقسايدى.

اباي-اقپارات 6516

6 شىلدە, 2014 ساعات 11:35

«بايتەرەك» - الەمدەگى ەڭ قىمبات ليفت

اباي-اقپارات 9019

6 شىلدە, 2014 ساعات 11:23

ەرلان تولەۋتاي. «توي -توندىنىكى»

اباي-اقپارات 8207

5 شىلدە, 2014 ساعات 15:02

ارىستانسىڭ ازۋلى

سەن – ارىستانسىڭ ازۋلى، اسقاقتاعان ايباتى! مەن – جولبارىسپىن جونى نىق، لىقسىعان قايراتى!

اباي-اقپارات 5912

4 شىلدە, 2014 ساعات 14:03

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

اباي-اقپارات 9392

4 شىلدە, 2014 ساعات 13:42

«ماركەستىڭ ارۋاعى ىرزا شىعار»

اباي-اقپارات 7000