جەكسەنبى, 23 ماۋسىم 2024

2014 شىلدە

14 شىلدە, 2014 ساعات 10:25

«مارشرۋتنوە تەلەۆيدەنيە» - قاي ەلدىكى؟

«مارشرۋتنوە تەلەۆيدەنيە» - قر زاڭ تالابىن ورىنداۋى ءتيىس.

اباي-اقپارات 5729

14 شىلدە, 2014 ساعات 10:15

قۇنانبايدىڭ سەنىمدى سەرىگى

ال ىزعۇتتىنى اباي قاتتى سىيلاعان، اڭگىمەسىن تىڭداپ، بىرگە جۇرگەندى جاقسى كورگەن.

اباي-اقپارات 11751

12 شىلدە, 2014 ساعات 18:23

ارتاەۆتان «تاياق جەگەن» ايسۇلۋ كىم؟

اسەت پەن ايسۇلۋدىڭ اجىراسقاندارىنا 5 جىل بولىپتى. ەكەۋىنەن تۋعان قىز اناسىنىڭ قولىندا.

اباي-اقپارات 8511

12 شىلدە, 2014 ساعات 14:17

قامىستى ۋكراينادان قاشقانداردى قارسى الۋعا دايىن

قوستاناي وبلىسى تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ءبىر بولىگى ەكەندىگىنە مەن وتە ۇلكەن كۇمانمەن قارايتىن بولدىم.

اباي-اقپارات 8201

12 شىلدە, 2014 ساعات 12:38

امانگەلدى كەرىمتاەۆ. اباي سىناعان ادەتتەردەن ارىلۋىمىز كەرەك

كەيدە مەنiڭ كوكەيiمە ەگەر قازاق تاريحىندا اباي بولماسا، بiزدiڭ ۇلتتىق پاراساتىمىزدىڭ دەڭگەيi قانداي مولشەردە قالار ەدi دەگەن بiر ويلار سىعالاپ قويادى دا ابايدىڭ بولعانىنا مىڭ ءتاۋبا قىلامىن.

اباي-اقپارات 6653

12 شىلدە, 2014 ساعات 10:51

باتىر باياننىڭ ەسكەرتكىشى اشىلدى

كەرەكۋدە قازاق رۋحى اسقاقتادى!

اباي-اقپارات 4675

12 شىلدە, 2014 ساعات 09:47

ءامىرلان ءالىمجان. امنيستيا: مۇلىكتى زاڭداستىراتىن مۇمكىندىك

اقشانى، مۇلىكتى زاڭداستىرۋ – بۇل الەمدىك تاجىريبەدە بۇرىننان بار ءۇردىس.

اباي-اقپارات 4680

11 شىلدە, 2014 ساعات 18:16

سادىبەك تۇگەل: ۇلتقا قىزمەت ەتۋدەن جالىقپايمىن

قازىر الەمگە تانىمال اعىلشىن جىلقىلارىندا قازاناتتىڭ قانى بار.

اباي-اقپارات 8416