بەيسەنبى, 13 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269

2014 ماۋسىم

2 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:53

قۋىرشاق تەاترىندا جاڭا قويىلىم

اباي-اقپارات 3817

2 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:53

قىتاي ازاماتتارى لاڭكەستەردى اۋلاۋعا شىقتى

بەيجىڭ مىڭداعان قاۋىپسىزدىك پەرسونالدارى مەن 850 مىڭنان ارتىق قاۋىپسىزدىك ۆولونتەرلار قوسىنىن اتتانىسقا كەلتىرگەن.

اباي-اقپارات 3791

2 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:42

قۇرباندار رۋحىنا تاعىزىم

اباي-اقپارات 3338