جەكسەنبى, 29 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130865. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990

2014 ناۋرىز

18 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:22

ىقىلاس وجايۇلى. «ويلاندىرماۋ» ويىنى

اباي-اقپارات 1884

18 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:48

شەتەلدەگى قازاق جاستارىنا ۇندەۋ: نە ءول، نە كەل!

اباي-اقپارات 2468

18 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:15

ناۋرىز-اليانس كلۋبى قۇرىلدى

اباي-اقپارات 1355

17 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:18

اباي قۇنانبايۇلى. وسى كۇندە حايۋاننان دا جامانبىز

اباي-اقپارات 6740