سارسەنبى, 8 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 704. جازىلعاندار — 51. قايتىس بولعاندار — 6

2014 ناۋرىز

18 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:22

ىقىلاس وجايۇلى. «ويلاندىرماۋ» ويىنى

اباي-اقپارات 1633

18 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:48

شەتەلدەگى قازاق جاستارىنا ۇندەۋ: نە ءول، نە كەل!

اباي-اقپارات 1873

18 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:15

ناۋرىز-اليانس كلۋبى قۇرىلدى

اباي-اقپارات 1065

17 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:18

اباي قۇنانبايۇلى. وسى كۇندە حايۋاننان دا جامانبىز

اباي-اقپارات 6015