دۇيسەنبى, 2 قازان 2023

2014 ناۋرىز

18 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:22

ىقىلاس وجايۇلى. «ويلاندىرماۋ» ويىنى

اباي-اقپارات 2862

18 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:48

شەتەلدەگى قازاق جاستارىنا ۇندەۋ: نە ءول، نە كەل!

اباي-اقپارات 7919

18 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:15

ناۋرىز-اليانس كلۋبى قۇرىلدى

اباي-اقپارات 2505

17 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:18

اباي قۇنانبايۇلى. وسى كۇندە حايۋاننان دا جامانبىز

اباي-اقپارات 9793