سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4560. قايتىس بولعاندار — 35

2014 ناۋرىز

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:48

تۇركىستان جاستارى بىرلەسىڭدەر!

اباي-اقپارات 3265

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:46

الاش تۋى استىندا، كۇن سونگەنشە سونبەيمىز!

اباي-اقپارات 85135

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:42

ۇلت ءۇشىن قۇربان بولۋ – ۇلتشىلدىق ەرەجەسى

اباي-اقپارات 4869

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:35

قمدب: كەلىسىم الماعان ازامات شەتەلدە وقۋعا قابىلدانبايدى

بۇدان بىلاي شەتەلگە ءدىني وقۋعا باراتىندار قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنان ارنايى رۇقسات قاعاز الۋى شارت دەپ حابارلايدى قمدب-نىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

اباي-اقپارات 2669

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:31

قاسىم - جومارت توقاەۆ. كادەسىي تۋرالى اڭگىمە

1995 - جىلدىڭ قازان ايىندا ن.نازارباەۆ پەن ا.گوردىڭ ۆاشينگتوتوندا جۇمىس بابىنداعى كەزدەسۋى بولدى.

اباي-اقپارات 5473

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:25

بەيسەن احمەتۇلى. ەلباسىڭنىڭ قادىرىن ءبىل، قازاق!

ءبىز نۇرسۇلتان ءابىشۇلىنىڭ قادىرىن جەتە ءتۇسىنىپ ءجۇرمىز بە وسى؟ تۇسىنبەسەك، ەندى تۇسىنەتىن كەز كەلدى.

اباي-اقپارات 5150

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 12:39

قاجىمۇقان عابدوللا. داۋىل الدىنداعى دامىل ما؟..

ۇلت پەن قوعام ىسىندە رۋحاني تابىسقان ارىپتەسىمىز ساياساتتان كەتتى... ۇرىس الاڭىن قايسار قاھارمان، باتالى باتىر تاستاپ كەتكەندەي، جالعىزسىراعان سەزىمدە قالدىم...

اباي-اقپارات 10254

20 ناۋرىز, 2014 ساعات 17:45

بىرلىگىمىز نىعايىپ، بەرەكەمىز ارتا بەرسىن!

ناۋرىزدى حالقىمىز ءدىني دەپ ەمەس، اتا-بابامىزدان جالعاسىن تاۋىپ كەلە جاتقان ۇلتتىق مەرەكە، سالت-ءداستۇرىمىزدىڭ جالعاسى دەپ تويلايدى.

اباي-اقپارات 4872