سەيسەنبى, 11 مامىر 2021

2014 ناۋرىز

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:48

تۇركىستان جاستارى بىرلەسىڭدەر!

اباي-اقپارات 4247

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:46

الاش تۋى استىندا، كۇن سونگەنشە سونبەيمىز!

اباي-اقپارات 98687

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:42

ۇلت ءۇشىن قۇربان بولۋ – ۇلتشىلدىق ەرەجەسى

اباي-اقپارات 6028

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:35

قمدب: كەلىسىم الماعان ازامات شەتەلدە وقۋعا قابىلدانبايدى

بۇدان بىلاي شەتەلگە ءدىني وقۋعا باراتىندار قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنان ارنايى رۇقسات قاعاز الۋى شارت دەپ حابارلايدى قمدب-نىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

اباي-اقپارات 3002

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:31

قاسىم - جومارت توقاەۆ. كادەسىي تۋرالى اڭگىمە

1995 - جىلدىڭ قازان ايىندا ن.نازارباەۆ پەن ا.گوردىڭ ۆاشينگتوتوندا جۇمىس بابىنداعى كەزدەسۋى بولدى.

اباي-اقپارات 6436

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:25

بەيسەن احمەتۇلى. ەلباسىڭنىڭ قادىرىن ءبىل، قازاق!

ءبىز نۇرسۇلتان ءابىشۇلىنىڭ قادىرىن جەتە ءتۇسىنىپ ءجۇرمىز بە وسى؟ تۇسىنبەسەك، ەندى تۇسىنەتىن كەز كەلدى.

اباي-اقپارات 5865

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 12:39

قاجىمۇقان عابدوللا. داۋىل الدىنداعى دامىل ما؟..

ۇلت پەن قوعام ىسىندە رۋحاني تابىسقان ارىپتەسىمىز ساياساتتان كەتتى... ۇرىس الاڭىن قايسار قاھارمان، باتالى باتىر تاستاپ كەتكەندەي، جالعىزسىراعان سەزىمدە قالدىم...

اباي-اقپارات 10962

20 ناۋرىز, 2014 ساعات 17:45

بىرلىگىمىز نىعايىپ، بەرەكەمىز ارتا بەرسىن!

ناۋرىزدى حالقىمىز ءدىني دەپ ەمەس، اتا-بابامىزدان جالعاسىن تاۋىپ كەلە جاتقان ۇلتتىق مەرەكە، سالت-ءداستۇرىمىزدىڭ جالعاسى دەپ تويلايدى.

اباي-اقپارات 5456