سارسەنبى, 5 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 94882. جازىلعاندار — 67031. قايتىس بولعاندار — 1058

2014 اقپان

28 اقپان, 2014 ساعات 06:08

رەسەيلىك باق-تىڭ تارالىمىنا تىيىم سالىنۋى كەرەك!

اباي-اقپارات 3013

28 اقپان, 2014 ساعات 05:47

ءۇش ءجۇزدىڭ باتىرىنا - 300 جىل

اباي-اقپارات 2992

28 اقپان, 2014 ساعات 04:50

بەيسەن احمەتۇلى. اباي بول! الا تۋ...

اباي-اقپارات 2669

28 اقپان, 2014 ساعات 04:40

باۋىرجان بەرىكۇلى. باتىرلار تۋرالى جىر

اباي-اقپارات 5205