جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 5011. قايتىس بولعاندار — 37

2013 جەلتوقسان

4 جەلتوقسان, 2013 ساعات 07:57

اۋەزوۆ تەاترى - جاڭاوزەندە

اباي-اقپارات 2037

4 جەلتوقسان, 2013 ساعات 07:19

قارا جورعا – قازاقتىڭ ءبيى

اباي-اقپارات 2302

4 جەلتوقسان, 2013 ساعات 04:52

بەيسەنباي داۋلەتۇلى. جۇلدىزى جانعان جاقان

اباي-اقپارات 2338

4 جەلتوقسان, 2013 ساعات 03:43

ادالبەك احمادي. قاشانعى شىداي بەرەسىڭ...

اباي-اقپارات 2063

4 جەلتوقسان, 2013 ساعات 03:34

ينتەللەكتۋالدىق مارافون

اباي-اقپارات 2099