سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

2013 جەلتوقسان

30 جەلتوقسان, 2013 ساعات 14:00

جاڭا جىل مەرەكەسىن قالاي قارسى الاسىز؟

اباي-اقپارات 2072

30 جەلتوقسان, 2013 ساعات 13:59

جاڭا جىلدى تۇركىلەرشە تويلاۋعا بولماي ما؟

اباي-اقپارات 1939

30 جەلتوقسان, 2013 ساعات 13:58

شىرشالار جارىسىنا توسقاۋىل قويا الامىز با؟

اباي-اقپارات 1738

30 جەلتوقسان, 2013 ساعات 13:53

مىنسىزدىك پەن شىنشىلدىق

اباي-اقپارات 2983

30 جەلتوقسان, 2013 ساعات 08:30

تۇرسىن جۇرتباي. «ۇرانىم – الاش!..» (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2132

30 جەلتوقسان, 2013 ساعات 08:24

سايىن نازاربەكۇلى. اباي الەمىنە ساياحات (باسى)

اباي-اقپارات 4332

30 جەلتوقسان, 2013 ساعات 08:16

«ازامات» كلۋبى: ازاتتىق جولىنداعى كۇرەس

اباي-اقپارات 1920