دۇيسەنبى, 13 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 58253. جازىلعاندار — 33814. قايتىس بولعاندار — 264

2013 قاراشا

2 قاراشا, 2013 ساعات 12:34

اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ قانداي اپەكەتتى قاجەت ەتەدى؟

اباي-اقپارات 1693

2 قاراشا, 2013 ساعات 12:13

وتىنشى كوشبايۇلى. تابيعات كوركى – تاعىلار

اباي-اقپارات 3673

2 قاراشا, 2013 ساعات 12:11

ماڭعىستاۋ تاريحى: ماڭعىستاۋدىڭ الاسا تاۋلى ءشولى

اباي-اقپارات 2089

2 قاراشا, 2013 ساعات 12:09

ماڭعىستاۋ تاريحى: تاۋلى ءۇستىرتى جانە تاۋقىر

اباي-اقپارات 2699

2 قاراشا, 2013 ساعات 11:46

ماڭعىستاۋ تاريحى: ءۇستىرت

اباي-اقپارات 3584

2 قاراشا, 2013 ساعات 11:38

سۇلتان-اپە تاريحى

اباي-اقپارات 3207

2 قاراشا, 2013 ساعات 11:34

ماڭعىستاۋدا ءپىر بەكەت

اباي-اقپارات 5430

2 قاراشا, 2013 ساعات 11:24

ماڭعىستاۋ تاريحى: كاسپي

اباي-اقپارات 2218